top of page
Stack of Magazines

SAMÞYKKTIR

Hér má sjá samþykktir og siðareglur félagsins

Samþykktir
1. gr.

Félagið heitir "Handleiðslufélag Íslands".Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.
Markmið félagsins er:
· Að stuðla að þróun og hagnýtingu handleiðslu í starfi fagstétta.
· Að stuðla að viðhaldi fræðilegrar og verklegrar þekkingar um  handleiðslu með fyrirlestrum og námskeiðum.
· Að kynna handleiðslu sem starfs- og fræðigrein, - kosti hennar
  og gildi í faglegu starfi.
· Að vernda hagsmuni þeirra sem starfa að handleiðslu og stuðla að því að þeir uppfylli fyllstu kröfur um þekkingu
  og siðgæði í starfi.
· Að stuðla að samheldni meðal félagsmanna og samstarfi við sambærileg félög í öðrum löndum.

3. gr.

Félagið er ætlað háskólamenntuðu fagfólki sem lokið hafa viðurkenndu að minnsta kosti 3ja anna námi í handleiðslu. Námið skal bæði ná til fræðilegrar þekkingar og verklegrar þjálfunar.

Umsókn um aðild skal senda formanni eða öðrum stjórnarmeðlimum, sem leggja umsóknina fyrir stjórnarfund. Heimilt er að veita nemum í handleiðslu aukaaðild að félaginu. Aukafélagi greiðir lægra félagsgjald og er án atkvæðaréttar.

4. gr.
Stjórn félagsins skipa 5 menn; formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og 1 meðstjórnandi. Þá skal kjósa 2 varamenn í stjórn.  Formaður skal kjörinn sérstaklega. Stjórnin skal kosin til tveggja ára. Ennfremur skal kjósa 2 skoðunarmenn Stjórn félagsins skiptir með sér verkum.

5.gr.
Stjórn félagsins getur skipað nefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum innan félagsins. Meðal fastra nefnda skulu vera;
     1. Siðanefnd – sem fylgist með siðferðilegum kröfum á sviði handleiðslu og tekur fyrir ábendingar, er
         tengjast störfum handleiðara.
     2. Fræðslunefnd, sem skipuleggur árlega  fræðsludagskrá á vegum félagsins.
                 
6. gr.

Aðalfundur skal haldinn ár hvert fyrir lok maímánaðar og skal hann boðaður með hálfs mánaðar fyrirvara.
Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.
Á aðalfundi skal gerð grein fyrir störfum stjórnar og lagðir fram reikningar félagsins undirritaðir af skoðunarmönnum.
Á aðalfundi skal gerð grein fyrir rekstraráætlun næsta starfsárs og kostnaði við hana.
Á aðalfundi skal fara fram stjórnarkjör og kjör annarra embættismanna félagsins.
Á aðalfundi skal ákveða félagsgjöld. Skulu þau taka mið af afkomu og rekstraráætlun félagsins.
Á aðalfundi skal fjalla um lagabreytingar. Tillögur um lagabreytingar skulu berast stjórn viku fyrir aðalfund..

7. gr
.
Félagsfundi skal halda þegar stjórn ákveður eða a.m.k. 7 félagsmenn óska þess skriflega.
Félagsfundir skulu boðaðir á sama hátt og aðalfundur.8. gr
  Samþykktum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi með atkvæðum 2/3 hluta fundarmanna.
  Samþykkt á stofnfundi félagsins á Hótel Sögu 23. júní 2000.

Siðareglur

 

1. gr.
Grundvöllur handleiðslu er virðing fyrir handleiðsluþega, manngildi hans og sérstöðu.

2. gr.
Handleiðari kemur fram af heiðarleika og virðingu gagnvart handleiðsluþega og leitast við að skapa gagnkvæmt traust.

3. gr.
Markmið handleiðslu er að efla færni handleiðsluþega og faglegt sjálfstraust, svo að hann geti nýtt hæfileika sína sem best og fundið þeim farveg í starfi.

4. gr.
Handleiðari skal gæta trúnaðar um öll þau mál sem hann verður vitni að í starfi.

5. gr.
Handleiðari getur synjað beiðni handleiðslu t.d, vegna fjölskyldu-vináttu- samstarfs- eða annarra tengsla.

6. gr.
Handleiðara ber að styrkja handleiðsluþega til að finna viðeigandi lausnir á sérhverju viðfangsefni sem hann kemur með í handleiðslu.

7.gr.
Handleiðari ber ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni á handleiðslu og fylgjast með nýjungum í greininni.

8. gr.
Handleiðari vinnur að því að skapa traust almennings á handleiðslu með því að kynna hana og gera ekkert það sem getur rýrt álit á greininni.

9. gr.
Handleiðari skal ekki nýta tengsl við handleiðsluþega sjálfum sér til framdráttar.

10. gr.
Handleiðari skal ekki stofna til kynferðislegs sambands við handleiðsluþega.

11. gr.
Handleiðari í starfi skal ekki vera undir áhrifum áfengis eða annarra efna, sem slæva dómgreind hans og athygli.

12. gr.
Ef í ljós kemur í handleiðslu, að handleiðsluþegi hafi gerst brotlegur í starfi, þá ber handleiðara skylda til að hvetja handleiðsluþega til að ræða við yfirmann sinn.

Að öðrum kosti tilkynnir handleiðari um málið að höfðu samráði við handleiðsluþega.

13. gr.
Ef handleiðari gerist brotlegur getur handleðsluþegi vísað máli sínu til Siðanefndar Handleiðslufélags Íslands sem gerir álitsgerð til stjórnar, ef siðanefnd telur aðgerða þörf í málinu að hálfu félagsins.

14. gr.
Siðanefnd gætir trúnaðar um þau mál sem til hennar berast.

15. gr.
Siðanefnd skipa þrír félagsmenn Handís. Nefndin endurskoðar siðareglur og tekur fyrir ábendingar er tengjast störfum handleiðara.

16. gr.
Handleiðari virðir hæfni, skyldur og ábyrgð annarra handleiðara og gerir ekkert í starfi sínu sem rýrir orðstír þeirra.

bottom of page